สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill การ Check List ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อลดข้อบกพร่องในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น รุ่นที่ 5

                  สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เช็คลิสการตรวจสอบฎีกา , การตรวจ KTB Corporate Online , การตรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจระบบร้องเรียนร้องทุกข์ , เพื่อลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช จังหวัดนครราชสีมา
                โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอน วิธีการ ตรวจสอบการจัดทำเช็คลิสเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบประจำปีได้ครอบคุลมกับประเภทของงานตรวจสอบภายในตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบระบบ KTB Corporate online การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต และสามารถให้คำปรึกษา เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในองค์กรได้
                วิทยากรโดยอาจารย์ปนัดดา พลปัถพี ผู้ชำนาญการด้านงานตรวจสอบภายในควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในระดับดีเยี่ยม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติในขั้นตอน วิธีการ เช็คลิสการตรวจสอบฎีกา , การตรวจ KTB Corporate Online , การตรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจระบบร้องเรียนร้องทุกข์ , เพื่อลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเทคนิคต่างๆ
Scroll to Top