วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดกิจกรรม Show Case นศ.ปี 2 ทั้ง 3 สาขา ปรับรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้แบบกระบวนทัศน์ใหม่ จากการสอนแบบ Team Teaching ของทีมคณาจารย์ที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดกิจกรรมนำเสนอผลการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้ง 3 สาขา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายการปรับรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้แบบกระบวนทัศน์ใหม่ของวิทยาลัย จากการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบ Team Teaching ที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ของทีมคณาจารย์ ซึ่งประกอบด้วย รายวิชา CL302343 การจัดการโครงการ Project Management มี ดร.ณรงค์เดช มหาศิริกุล รายวิชา CL302341 การจัดการองค์การ Organizational Management มี รศ.ดร.วิษณุ สุมิตสวรรค์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา และรายวิชา CL302342 การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management มี รศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม เป็นอาจารย์ประจำวิชา โดยในช่วงท้ายวิชานำเอาองค์ความรู้แบบรวบยอดมานำเสนอ Show Case ในรูปแบบ Poster Presentation เป็นทีม จำนวน 30 ทีม
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้รับประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ทันสมัย และที่สำคัญถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอ สะท้อนผลการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยในหัวข้อที่ตนเองสนใจในเวทีสาธารณะ ตอบโจทย์นโยบายการปรับรูปแบบการเรียนรู้แบบกระบวนทัศน์ใหม่ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
_______________
We groom future public service leaders!
________________
Scroll to Top