ผู้นำนักศึกษา มข. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ FPT University HCMC สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

        เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ (รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) พร้อมบุคลากร และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 60 คน ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ FPT University HCMC นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้โครงการ “เปิดโลกทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล ครั้งที่ 19” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่อสาร ภาวะผู้นำ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ FPT University HCMC นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Harry (International Collaboration Specialist) และ Miss NGUYỄN THỊ THANH THỦY (International Program Manager) พร้อมบุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ร่วมกับผู้ศึกษาของ FPT University HCMC ตลอดจนเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ การเรียนการสอนและกิจกรรมภายในของมหาวิทยาลัย

        โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล ครั้งที่ 19 ดำเนินโครงการใน ระหว่างวันที่ 18, 24-29 กุมภาพันธ์ และ 5 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วยการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรม การแบ่งกลุ่มทำภารกิจในการศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมด้วยตนเอง ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ ณ FPT University HCMC และกิจกรรมนำเสนอผลการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรและผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจากองค์กรกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 60 คน

 

ข่าว: พลภัทร สายเชื้อ
ภาพ: พลภัทร สายเชื้อ

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top