เริ่มแล้ว กิจกรรมเฟ้นหาศักยภาพชุมชน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยทีมนักศึกษา โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567”

          เมื่อวันที่ 1-8 มีนาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพ (หาความต้องการชุมชน) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำองค์ความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา รวมถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ในด้านอื่น ๆ ตามความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพในชุมชน และเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้ก้าวสู่ความยั่งยืน รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษ์ธาวิน พลโยธี และอาจารย์ ดร.จินณพัษ ปทุมพร จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีในปีมีพื้นที่ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 5 พื้นที่ ได้แก่

  1.  กลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านโคกไม้งาม ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  2. กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนอุดม ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  3. วิสาหกิจชุมชน Dong Design ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน๋ จังหวัดขอนแก่น
  4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูป บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 4 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  5. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากบ่อเกลือสินเธาว์ ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนกลุ่มองค์กรชุมชน หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ ผู้รับผิดชอบในพื้นที่่ เพื่อเปิดโอกาสในการเสนอความคิดเห็นในการพัฒนากลุ่ม พร้อมทั้งมีการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่ใกล้เคียง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาประกอบการนำเสนอโครงการย่อยต่อไป

กลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านโคกไม้งาม ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนอุดม ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

วิสาหกิจชุมชน Dong Design ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูป บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 4 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากบ่อเกลือสินเธาว์ ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top