คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนาม MOU RobotPhoenix Intelligent Technology Co., LTD เพื่อพัฒนานวัตกรรมและการศึกษาด้าน Robotics

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชพล สันติวรากร ได้เดินทางเยือนเมือง Jinan สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและนวัตกรรม ในด้าน Robotics ร่วมกับ บริษัท RobotPhoenix Intelligent Technology Co., LTD สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกิจกรรมการลงนามในข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันระหว่างสถาบัน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนความร่วม และการฝึกอบรม ในด้านหุ่นยนต์ (Robotics) ระหว่างทั้งสองสถาบัน
โดยคณะผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Mr. Sai Zhang ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท RobotPhoenix Intelligent Technology Co., LTD. โดยในพิธีลงนาม MOU นี้ได้มีคณาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (Automation Robotic and Intelligent System Engineering: ARIS) พร้อมกับ แขกผู้มีเกียรติและวิศวกรจากบริษัทฯ ร่วมเป็นพยานในวาระโอกาสที่สำคัญในครั้งนี้
รองศาสตราจารย์ ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ARIS ได้กล่าวถึงความรู้สึกและวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ และรู้สึกยินดีที่จะได้ร่วมมือกับ RobotPhoenix Intelligent Technology Co., LTD ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นการริเริ่มในความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกัน และ ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมที่ผลกระทบในด้านหุ่นยนต์” Mr. Sai Zhang, CEO บริษัทฯ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “เรามีความตื่นเต้น ยินดี ที่จะประชาสัมพันธ์ถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการรวมเอาความความรู้และความเชี่ยวชาญ รวมถึงทรัพยากรและความคิดริเริ่มในด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างอนาคตใหม่ในด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics) ในการใช้งานในอุตสาหกรรม”
โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ได้ครอบคลุมถึงความร่วมมือหลากหลายด้าน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การทำวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนเครื่องมือวิจัย การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และข้อมูลต่างๆ และภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ คณาจารย์หลักสูตร ARIS จำนวน 4 คน มีแผนจะเดินทางทางเพื่ออบรมด้าน Robotics ณ เมือง Jinan ในเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2567 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ ในเดือน มิถุนายน ปีเดียวกันนี้ คณะฯ มีแผนจะส่งนักศึกษาหลักสูตร ARIS จำนวน 5 คน เพื่อฝึกสหกิจศึกษา ณ บริษัท RobotPhoenix Intelligent Technology Co., LTD ทาง Mr. Sai Zhang ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราตั้งตารอคอยการมาสหกิจของอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร ARIS เป็นอย่างยิ่ง และเราคาดหวังว่าจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบันอีกด้วย”รองศาสตราจารย์ ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล กล่าว
ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความเข้มแข็งระหว่างสองสถาบัน ซึ่งทำให้เกิดการมีส่วนร่วมที่สำคัญในด้านหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และส่งผลกระทบที่มีความหมายต่อสังคม
บริษัท RobotPhoenix Intelligent Technology Co., LTD เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะนวัตกรรมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเน้นด้านการวิจัยและพัฒนา ในด้าน automation and intelligent systems

Scroll to Top