เปิดบ้านสาธิตนานาชาติ KKU DSID Open House 2024 โชว์ศักยภาพ Innovative School

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ ได้จัดกิจกรรม “KKU DSID Open House 2024 เปิดบ้านสาธิตนานาชาติ” แสดงศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ปกครองที่สนใจในการนำบุตรหลานเข้าศึกษาต่อโดย
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและนำเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียน ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และ ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ได้กล่าวแนะนำโรงเรียนและคณาจารย์ พร้อมทั้งนำเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงเรียน

กิจกรรมประกอบด้วยนั้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาของกลุ่มสาระต่างๆ และการเปิดชั้นเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Innovative School ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นที่น่าสนใจและเป็นนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการนำเสนอสถานการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหา คิดเชิงวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างนักเรียนที่มีทักษะและความพร้อมที่จะเป็นนวัตกรรมในสังคมของอนาคต

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี กล่าวว่า “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นนักนวัตกร เป้าหมายของการศึกษาแต่ละระดับนั้นแตกต่างกันแต่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ โดยอนุบาลและประถมคือ Education for life เราจึงเน้นที่ Process of thinking สำหรับมัธยมคือ “การศึกษาเพื่อสร้างชาติ” ให้นักเรียนเลือกเส้นทางชีวิตและเก่งในสิ่งที่ตนเองเป็น”

KKU DSID Open House 2024, an event to show the Innovative School potential

https://www.kku.ac.th/17599

 

Scroll to Top