ม.ขอนแก่น หนุนเทคโนโลยีช่วยชุมชนใหม่วังไฮ หนองคาย เพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อเป็ด ลดต้นทุนได้ ส่งตรงถึงผู้บริโภคทันใจ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามผลการดำเนินโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเป็ดเนื้อ” แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อบ้านใหม่วังไฮ ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววรี บุญเทียม และผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์ แพงไพรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ ผ่านการประชุมออนไลน์ ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ววน. และการให้บริการด้านเทคโนโลยี
โครงการดังกล่าว ได้นำเทคโนโลยีการผสมอาหารครบส่วนโดยการใช้ประโยชน์จากหนอนแมลงวันลายและวัตถุดิบอื่นๆที่มีอยู่ในชุมชนในการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อเป็ด ทำให้วิสาหกิจชุมกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อบ้านใหม่วังไฮสามารถลดต้นทุนทางด้านอาหารของเป็ด อีกทั้งยังทำให้เป็ดมีเกณฑ์น้ำหนักตัวที่สามารถจับส่งตลาดได้เร็วขึ้น และตรงตามความต้องการของตลาดอีกด้วย
ข่าว : วราภรณ์ , ณัฐกานต์
Scroll to Top