ปักหมุด! 4-8 มี.ค. มข.เปิดพื้นที่ลงชิงเก้าอี้ “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” ก่อนเลือกตั้งออนไลน์ 22 และ 25 มี.ค. 67

ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 27 จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม และมีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และมีมติแต่งตั้งนางเยาวลักษณ์  ฐานสันโดษ เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ ในการนี้เพื่อให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย จึงออกประกาศกำหนดปฏิทินการเลือกตั้ง พร้อมประกาศเรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร ในระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ  และ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ 

ทั้งนี้ ในส่วนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อให้ดำเนินการภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยส่งรายละเอียดแก้ไขไปยังกรรมการการเลือกตั้งฯ ประจำส่วนงานต้นสังกัด หรือ e-mail : meeting.kku.ac.th และสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำได้ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ขณะที่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ ได้ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 โดย Login เข้า mail.kku.ac.th ของตนเองที่ https://mail.kku.ac.th ซึ่งจะมีคำแนะนำขั้นตอนการเลือกตั้งด้วยวิธีดิจิทัลใน e-mail ที่จะได้รับต่อไป

 

Scroll to Top