ผู้บริหาร มข. ผนึกกำลัง ติวเข้ม สู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQC Plus

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร “TQC Plus Conference” ครั้งที่ 5 ได้รับเกียรติจากรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมงานทุกท่าน ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร “TQC Plus Conference ” จัดเป็นครั้งที่ 5 โดยครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน Societal Contributions (เศรษฐกิจ สั่งคม สิ่งแวดล้อม และ Community Support อยู่ในเกณฑ์ TQA หมวดที่ 1 ข้อ ค. การตอบแทนสังคม ) ซึ่งจะได้ทำให้ผู้บริหารได้รับประโยชน์ในการนำไปทบทวนการออกแบบกระบวนการทำงานสนับสนุนสังคมและสนับสนุนชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการอุทิศตนเพื่อสนับสนุนชุมชนเพื่อเป็นการดำเนินการต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องสู่ขอรับการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQC Plus) และได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ตรวจประเมินรางวัล คุณภาพแห่งชาติที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการในวันนี้ จะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรลุตามวัตถุประสงค์สามารถผ่านเกณฑ์ TQC Plusได้สำเร็จในที่สุด

 

ภาพ/ ข่าว : จิราพร ประทุมชัย

Scroll to Top