Open house อนุบาลสาธิต มข. สอนนวัตกรรมผ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัว หนุน Project-Based Learning รับ ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรม The Open house innovator 14 best Activities For children โดยมี อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน ในการนี้มี นักเรียนอนุบาล ผู้ปกครองคณาจารย์ ร่วมพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล

กิจกรรม The Open house innovator 14 best Activities For children มีการจัดแสดง การจัดการเรียนรู้แบบ Innovator design process โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(problem based learning) ประยุกต์กับวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้นวัตกรรมเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กอนุบาลเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเองในอนาคต
ภายใต้เรื่อง “หนูรักษ์น้ำ” LAND OF EGGS การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Brain Based Learning การเรียนรู้ผ่านการเล่นเรื่องดินน้ำมันหรรษา เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ Fun with clay through the Play – Based Learning Approach to develop Scientific and Innovative Skills การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน (Arts-Based Learning) เรื่อง “A world of toys” การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) เรื่อง “สนามเด็กเล่น” การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเกลียวเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ Creative Learning Spiral เรื่อง “มดแสนขยัน” การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นแบบ Play -Based Learning เรื่อง “Into the Sea”

อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรม The Open house innovator 14 best Activities For children ประจำปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เกิดความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านการเป็นนวัตกร ส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์การกล้าแสดงออกของนักเรียน ผ่านการนำเสนอกิจกรรมของห้องเรียน เพื่อนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาของอาจารย์ ผลงานของนักเรียน ผ่านบูธจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางด้านวิชาการ และ เพื่อให้ครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งโรงเรียนใน และนอกโรงเรียน ในจังหวัดขอนแก่น ได้รับความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมนำเสนอในห้องเรียน การจัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรม The open house เปิดบ้านสาธิตนี้นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิด ความรู้ มีทักษะพื้นฐานด้านการเป็นนวัตกร ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การกล้าแสดงออก ของนักเรียน ผ่านการนำเสนอกิจกรรมของห้องเรียน เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสศึกษา และ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 1 เรื่องตามความถนัด และ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน และ อาจารย์ได้นำเสนอผลการเรียนการสอนและเผยแพร่แลกเลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้อีกด้วย


สำหรับกิจกรรม The Open house innovator 14 best Activities For children มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 – วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 การเรียนรู้ผ่านการเล่นเรื่อง The funny village (หมู่บ้านแสนสนุก) เพื่อส่งเสริม Creative Innovator โดยใช้การสอนแบบ storyline เป็นฐาน การจัดการเรียนรู้เรื่อง:การพัฒนาเกมกระดานการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในชั้นเรียนที่ใช้แนวทางการสอนไฮสโคป เรื่อง “The Jungle Development of Educational Board Games for Early Childhood to Improve Thinking Skill in Classroom using High สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1- 2 ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป สามารถเข้าชมได้โดยลงทะเบียนหน้างาน

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา

KKU Demonstration School Open House – teaching innovations through the surrounding and promoting Project-Based Learning for the 21st Century

https://www.kku.ac.th/17575

 

Scroll to Top