มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลอาญา เพื่อ พัฒนาความสามารถสำหรับงานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

       เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ร่วมกับ ศาลอาญา โดย นายยอดชาย วีระพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และ นางดวงใจ นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายประหยัด สืบเมืองซ้าย รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ และ ศาลอาญา ประกอบไปด้วย  นายปัญญา วงค์ครุฑ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลอาญาและผู้พิพากษาศาลอาญา และ นายกบิลพล แตงผลดก ผู้อานวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญา ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานและบุคลากรระหว่างกันในการศึกษาดูงานหรือการฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถึงให้การสนับสนุนแก่บุคลากรระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้ารับอบรม การสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

     วัตถุประสงค์จากความร่วมมือและตระหนักร่วมกันถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือต่อกันระหว่างสองหน่วยงานในอันที่จะพัฒนางานวิชาการ การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานและบุคลากรในการศึกษาดูงาน หรือการรับ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาฝึกงานที่ศาลอาญา ตามหลักสูตรการ เรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ของทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมุ่งประสงค์ในการที่จะให้ความร่วมมือในการให้การสนับสนุน บุคคลากรระหว่างกัน เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรตามหลักสูตรต่างๆ โครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ของทั้งสองหน่วยงาน และให้การสนับสนุนแก่บุคลากรระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้ารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และในอนาคตอันใกล้นี้ ทางศาลอาญาจะเปิดแผนกคดีอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยี เนื่องจากในปัจจุบันนี้อาชญากรรมที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องทางเทคโนโลยีเป็นหลัก ด้านนี้เกิดขึ้นค่อนข้างสูง ซึ่งตรงนี้ยังต้องการใช้ความร่วมมือและความรู้ในหลายๆเรื่อง จากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนการทำงานของศาลอาญา รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อช่วยเหลือประชาชน สังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป

            โดยนายยอดชาย วีระพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กล่าวว่า ศาลอาญา นอกจากจะเป็นศาลที่มีหน้าที่หลักซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลอื่น และยังมีเขตอำนาจพิจารณาคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร และคดีความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรซึ่งกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญาแล้ว ศาลอาญายังมีหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้ในทางกฎหมายและในทางวิชาการให้แก่ประชาชนและสังคม รวมถึงหน่วยงานของรัฐต่างๆ อีกประการหนึ่งด้วย

                  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวว่า ตลอดระยะ 60 ปีที่ผ่าน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปวารณาตัวเอง เป็นมหาวิทยาลัยที่อุทิศตน ในการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ คือการนำเอาความรู้ทางด้านกฎหมายไปบริการวิชาการให้ชุมชนและสังคมเพิ่มเติม ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองมีคณะนิติศาสตร์ที่ทำหน้าที่หลักในด้านการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านกฎหมาย และทางสำนักบริการวิชาการก็มีดำเนินงานในการให้บริการวิชาการร่วมกันกับทางคณะนิติศาสตร์อยู่ส่วนหนึ่ง และการลงนามในครั้งนี้ก็จะมีส่วนไปสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้มีความหลากหลายและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็คาดหวังว่าการทำงานร่วมกันนี้จะก่อประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง

  

 

Scroll to Top