มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมขับเคลื่อนนโยบาย “U-Live by MHESI” การจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club

นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบป้ายสัญลักษณ์ “U-Live by MHESI” จากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมรับนโยบายจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club ขับเคลื่อนงานด้านการให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านสุขภาพจิต รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้นิสิตนักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

พร้อมกันนี้หลังจากการรับนโยบายการจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club ภายใต้เครือข่าย “U-Live by MHESI” ทาง ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU MORE CARE) โดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ร่วมออกบูธกิจกรรม “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการแนะแนวและให้ข้อมูลการรักษาสุขภาวะทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี พร้อมประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ จากทางศูนย์ KKU MORE CARE ที่จะเป็นที่ปรึกษาและรับฟังทุกปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว :: ปรีดี ศรีตระกูล กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top