คณะสหวิทยาการ ร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักกฎหมายและเพิ่มทักษะด้านกฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักกฎหมายและเพิ่มทักษะด้านกฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม

โดยมีผู้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วม ซึ่งคณะสหวิทยาการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคต จึงได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนา Soft Skill และทักษะเพื่อตอบอุตสาหกรรมใหม่ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา บุคลากรของประเทศในทุกช่วงวัย ให้มีทักษะที่จำเป็นทั้งที่เป็นทักษะ Hard Skill และทักษะ Soft Skill รวมถึงเป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนากำลังคนร่วมกัน

โครงการสัมมนาครั้งนี้ เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ร่วมกับ โครงการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการพัฒนาสังคม และสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในด้านกฎหมายและด้านการพัฒนาสังคม เพื่อการค้นพบและแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักคิดทางกฎหมายและหลักคิดด้านการพัฒนาสังคมเป็นฐานได้อย่างผสมผสานกลมกลืน

โดยได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์” จำนวน 8 ทุน (ทุนละ 5,000 บาท) ให้กับนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์

“การพัฒนาบุคลิกภาพนักกฎหมาย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

“การใช้กฎหมายในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาสังคมภายใต้แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 2

ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรคณะสหวิทยาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป                                   เข้าร่วมจำนวนกว่า 250 คน

ข่าว : ปิยวัฒน์ ถึงปัดชา

ภาพข่าว : ปิยวัฒน์ ถึงปัดชา ,อนิรุต สุทธินันท์

Scroll to Top