วิศวกรรมฯ มข.ร่วมแซนด์บ็อกซ์ผลิตคน ด้าน “Semiconductor and Advanced Electronics” 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ หวังสร้างคนตรงตลาด ขยายฐานเศรษฐกิจมั่นคง

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Campus Tour ในโครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advanced Electronics” ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4  (En 18410) อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฎ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลก เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารสถาบันเครือข่าย ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง Onsite และ Online เป็นจำนวนมาก

         รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น        กล่าวว่า แนวคิดของการจัดทำโครงการแซนด์บ๊อกการผลิตกำลังคน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics ว่า สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา โดยเฉพาะจัดกระบวนทัศน์ใหม่ พยายามขับเคลื่อนทั้งองค์ หลักสูตรใหม่ๆ โดยเฉพาะเครื่องมือการศึกษาตลอดชีวิต การทำ Coop+ อาจจะมีบางรายวิชาสามารถนำมาประกาศเป็น Life Long Learnings เพื่อให้นักศึกษามีความยืดหยุ่นในการทำ Coop+   ได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินที่จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนโครงการประสบความสำเร็จ

         ดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฎ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ ประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลก กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้ จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นมากขึ้น โครงการ Sandbox กำลังจะพลิกโฉม ชวนบริษัทชั้นนำระดับโลก เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อสร้างงานที่มั่นคง ยั่งยืน ทำให้คนไทยเป็น Global Citizen มีรายได้สูง มีงานที่ท้าทาย มีงานที่สนุก มีสภาวะในบริษัทที่น่าอยู่ น่าทำงาน นี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญของSandbox พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปี 3 สมัครเข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขคือนักศึกษาทุกคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเสต็ม  กรรมการจะทำการคัดเลือกเนักศึกษาได้ฝึกงานเชิงลึกเป็นระยะเวลา 6 – 9 เดือน   กับบริษัทที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้น และได้รับค่าตอบแทน ได้รับการมอบหมายโปรเจ็กที่ท้าทาย

“เป็นการพิสูจน์ว่าการเรียนวิชาการกับมหาวิทยาลัยมาตลอด 3 ปีเต็ม ว่าเราเรียนมาเพื่ออะไร  เราจะพบกับคำตอบว่าเสี้ยวหนึ่งของชีวิต สิ่งที่เราเรียนมาสามารถสร้างอิมแพคให้กับสังคม ประเทศและ ให้กับโลกนี้ได้อย่างไร เราจะเป็นคนที่มีคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างไร เป็น Moment ที่สำคัญมาก ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใช้กลไกของการเรียนการสอนในภาคอุดมศึกษามาสร้างคนที่มีคุณค่า สร้างคนที่ทำประโยชน์ ซึ่งคนเหล่านี้เป็นอนาคต เป็นคนที่จะนำพาประเทศไปสู่จุดยั่งยืน สู่ความเป็นอารยะประเทศ ทำให้ประเทศที่มีรายได้มั่งคั่งต่อไปในอนาคต”

         รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ ประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตรแซนด์บ็อคซ์ด้าน Semiconductor กล่าวในตอนท้ายว่า “หากประเทศไทยสามารถสร้างกลไกการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพได้ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้าน Semiconductor ให้มีความพร้อมเข้าสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและดึงดูดบริษัทต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น”

สำหรับกิจกรรมภายในงาน Campus Tour ประกอบด้วย การให้ข้อมูลโปรแกรมสหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ (Coop+), การแนะนำบริษัทที่เข้าร่วมโครงการและเส้นทางอาชีพแก่นิสิต/นักศึกษา, กิจกรรม Job fair,    การเสวนาในหัวข้อ “5 Keys ปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics : กุญแจดอกที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งในด้าน IC Design ของประเทศ” โดยมี รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ ประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตรแซนด์บ็อคซ์ด้าน Semiconductor เป็นผู้ดำเนินการเสวนา แขกรับเชิญประกอบด้วย คุณกานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรกิจและกลยุทธองค์กร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  คุณเสกสรรค์ จิตตะนุศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด และ รศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์โลกและโอกาสของประเทศไทยโดยเฉพาะในด้าน IC design ความท้าทายและลักษณะของกำลังคนสมรรถนะสูงที่เป็นที่ต้องการ รวมถึงการปรับตัวของภาคการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้การจัดโครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน Semiconductor and Advanced Electronics   จัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMEC และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พร้อมด้วยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจำนวนกว่า 16 แห่ง ร่วมกับเครือข่ายบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยในอุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics จำนวน 7 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics     ทั้งในระยะสั้น (เร่งด่วน) ระยะกลางและระยะยาว เพื่อมุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมดังกล่าว

KKU engineering joins Sandbox project with 4 regions to prepare manpower in “Semiconductor and Advanced Electronics” and expand firm economic foundation

https://www.kku.ac.th/17544

Scroll to Top