29 กุมภาพันธ์ นี้ขอเชิญบุคลากรใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทสาย สนับสนุน

ขอเชิญบุคลากรใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทสายสนับสนุน แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 9.00 น.- 15.00 น. โดยรายชื่อ และ หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง มีดังนี้

  1. นาง สุดาวดี ชัยเดชทยากุล สังกัด สำนักหอสมุด
  2. นาง พีรดา จงสถิตรักษ์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์
  3. นาง เอมอร ทุยบึงฉิม สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
  4. นาง สมบัติ แสงพล คณะสัตวแพทยศาสตร์

สามารถอ่านผลงานสำคัญ และ นโยบายการทำงานโดยย่อได้ที่นี่ 

การเลือกตั้งสามารถ  login เข้าอีเมล https://mail.kku.ac.th และลงคะแนนได้ที่

https://kku.world/senate-election-2024

Scroll to Top