สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill การเจรจาไกล่เกลี่ยฯ ก่อนฟ้องอย่างครบวงจร (ทางแพ่งและอาญา) รุ่นที่ 1

 

          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จัดหลักสูตร “การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องอย่างครบวงจร (ทางแพ่งและอาญา)” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

             หลักสูตรนี้ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล ท่านไพโรจน์  มินเด็น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ท่านอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลฏีกา อาจารย์สุจินันท์  หรสิทธิ์ รองผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูลขอนแก่น โดยหลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ทฤษฎีด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรียนรู้ขั้นตอนการ กระบวนการก่อนขึ้นโต๊ะเจรจา การสาธิตและการฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน

Scroll to Top