มข.เสริมความรู้ CPR บ้านโนนม่วง อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น หนุนชุมชนเคียงมอน่าอยู่

          วันนี้  ( 8 กุมภาพันธ์ 2567) กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ มข.ส่งเสริมชุมชนเคียงมอน่าอยู่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ในโครงการโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน โดยมีนายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง และผู้ใหญ่บ้านโนนม่วงหมู่ 12 กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เป็นวิทยากรอบรม  โดยมี ผู้บริหาร ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คณะครู นักศึกษาและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนม่วง  จำนวน กว่า 150 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

        โครงการมข.ส่งเสริมชุมชนเคียงมอน่าอยู่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และเพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคมที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบ้านโนนม่วงเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสมือนเป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีประชากรอาศัยอยู่แน่นหนาและเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อผู้ป่วยหมดสติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR จึงเป็นทักษะที่สำคัญ

          อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว  โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอบรมให้ความรู้ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับความรู้จากการอบรมในโครงการครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ตลอด 60 ปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เคียงคู่อยู่กับชุมชนบ้านโนนม่วงให้เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน และมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะคอยสนับสนุนองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อต่อยอดความต้องการให้กับชุมชนสืบไป

          นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นคอยให้ความสนับสนุนบริการ องค์ความรู้และพื้นที่สาธารณะให้ชุมชนบ้านโนนม่วงมาตลอดหลายปี และโรงเรียนบ้านโนนม่วงได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีงามร่วมกันตลอดหลายปี ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้เชิญวิทยากรจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักเรียนและผู้เข้าร่วมในวันนี้

             นายเทิดศักดิ์ ธรรมขันต์ ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็งเห็นความสำคัญของการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ ปัจจุบันโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน สามารถพบเห็นผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านั้นได้ การอบรมให้กับลูกหลาน นักเรียน จะทำให้ได้รับความรู้และสิ่งดี ๆ ไปช่วยเหลือ พ่อแม่ ตายาย และคนในครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

          โครงการ มข.ส่งเสริมชุมชนเคียงมอน่าอยู่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ในครั้งนี้ได้มีการอบรมทฤษฎี กล่าวถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการลงมือปฏิบัติการฟื้นคืนชีพโดยให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทดลองผ่านหุ่นจำลองเผื่อเตรียมการหากเจอสถานการณ์จริง 

             เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนม่วง กล่าวว่า ชอบที่ได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพร่วมกับวิทยากร การเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและได้ความรู้ 

            “หนูจะนำความรู้ในวันนี้ไปสอนน้องและครอบครัวที่บ้านเผื่อว่าคนในครอบครัวเป็นลมจะได้ช่วยกัน จะได้ช่วยคนที่เรารักให้ปลอดภัยค่ะ” 

           กิจกรรม มข.ส่งเสริมชุมชนเคียงมอน่าอยู่ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 เสาหลักที่ 1 People ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม ดำเนินการให้ประชาคม หรือมีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation)เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคมของคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาตามบทบาทหน้าที่ “การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม” ด้วยการเน้น “การบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV)” โดยปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการรับใช้ปวงชนในหมู่ประชาคมมหาวิทยาลัย และความร่วมมือร่วมใจของประชาคมในการให้บริการสังคม ใช้ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพลังความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและนักศึกษา ในการสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมกับชุมชนระดับต่างๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=791500009679689&set=pcb.791503499679340&locale=th_TH

ข่าว  นางสาวธัญลักษณ์ เจริญรมย์  นักศึกษาสหกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

ภาพ บริพัตร ทาสี

KKU trains Ban Non Muang community to perform CPR and first aid, promoting a pleasant-living neighborhood

https://www.kku.ac.th/17524

 

Scroll to Top