มนุษย์-สังคม มข. จัดติวเข้มต่อเนื่องเพื่อพัฒนา เตรียมความพร้อม และรับรองคุณภาพหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและรับรองคุณภาพหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4-A1 อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้การจัดทำและเตรียมความพร้อมของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินและยังสามารถรองรับการตรวจประเมินคุณภาพของหลักสูตรต่อไป
ข่าว/ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร
Scroll to Top