สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยThe 43rd Thailand TESOL International Conference 2024

นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 43rd Thailand TESOL International Conference 2024 ณ โรงแรม The Empress Hotel Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 43rd Thailand TESOL International Conference 2024 นี้มีนักวิจัยและนักวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษ กว่า 450 คนจากทั่วโลก ซึ่งนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนองานวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 เรื่อง ได้แก่  1. An English Course Design for Social Media Content Creators: Genre-based Approach (ผู้วิจัย: นายสุรกานต์ กรเวสรัชกุล นางสาวนพมล วงค์กิตติ และนายธนภัทร ผลจันทร์งาม; อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร. บัญชาการ สมีเพ็ชร) 2. Needs Analysis of Integrated English Skills Course for Novice Monk Students in Thailand (ผู้วิจัย: นางสาวกิตติมา ชูราษี นางสาวอทิตยา ชำนาญกิจ และนายรชตะ ออกตลาด; อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ อ.ที่ปรึกษา) 3. Needs Analysis of English for Tourism and Hospitality Industry Courses for Thai Vocational College Students (ผู้วิจัย: นางสาวกุลธิดา ไพยะเสน นางสาววรัชยา ราชปู่ชัย และนางสาววราภรณ์ ศรีครซ้าย; อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์กิตติชัย นิลอุบล) 4. Needs Analysis of EAP Pathway Course for EMI Program at a Northeastern Thailand Middle School (ผู้วิจัย: นางสาวกัลปนัฎฐ์ ใจปัญญา นางสาวกัญญาณัฐ อภัยจิต และนายศุภโชค บันเทิงใจ; อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์อานนท์ จานนอก) โดยผลงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางภาษาที่สอง (Second Language Curriculum Design & Development) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในสายวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (English Language Teaching) โดยมี อาจารย์ ดร. บัญชาการ สมีเพ็ชร เป็นผู้สอน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยมีวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษในบริบทไทย โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาเป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัยร่วมด้วย

นอกจากนี้ในพิธีเปิดการประชุม ศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Reconnecting ELT Professionals to Glocal Sustainability” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวิภา พูลผล และคณะ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ “Preparing English Teachers to Teach Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age Classrooms” อีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวิภา พูลผล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่นักศึกษาและคณาจารย์จะได้รับประสบการณ์ ความรู้และสร้างเครือค่ายทางวิชาการกับนักวิจัยและนักการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษจากทั่วโลก และ ยังเป็นการพัฒนาทักษะในการสืบเสาะความรู้และการวิจัย (Inquiry and Research Skills) ทักษะในการสื่อสารทางวิชาการ (Academic Communication) ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem-solving Skills) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ของนักศึกษาอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถอ่านบทคัดย่อของงานวิจัยได้จากลิงก์นี้ https://kku.world/5n2or

เครดิตรูปภาพบางส่วนจาก Thailand TESOL

 

Scroll to Top