ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มมิตรผลและทีมนักวิจัย เข้าเยี่ยมและหารือความร่วมมือกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30-11.00 น.   ดร.กำพล ฤทัยวณิช ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมกลุ่มมิตรผลและทีมนักวิจัยจากมิตรผล เข้าเยี่ยมและหารือความร่วมมือกับคณาจารย์ นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์  ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิภาส โดย ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ. ดร.รจนา บุระคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ. ดร.เยาวพา ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รศ. ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ รศ. ดร.ชีวาพัฒน์ แซ่จึง ผศ. ดร.จินดารัตน์ เอกประเสริฐ รศ. ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข รศ. ดร.พาวินี กลางท่าไค่ และ ผศ. ดร.พูนสุข ภูสิมมา เพื่อนำเสนอ S-curve และ Value Chain ของมิตรผล และงานวิจัยของมิตรผลที่อาจสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

Scroll to Top