ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบรองนายก อบจ.ขอนแก่น ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน

18 มกราคม 2567  คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี  รศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และ ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ กับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รองฯธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร และผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ  ของ อบจ.ขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์เริ่มความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ อบจ.ขอนแก่น ในปี 2563 ผ่านบันทึกความเข้าใจ (MoU) การขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geopark) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาระสำคัญของ MoU ฉบับนี้คือการระบุความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นฐานความรู้สำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนา Khon Kaen Geopark สู่การเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศและระดับโลก

ในการหารือด้านความร่วมมือในวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนกับอบจ.ขอนแก่น ในกิจกรรมบริการวิชาการของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านต่าง ๆ ของ อบจ.ฯ ทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาเมืองและชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

สำหรับภารกิจด้านการศึกษา อบจ.ฯ ดูแลโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น รวม 20 โรง ซึ่งโรงเรียนภายใต้การดูแลของ อบจ. ทุกโรงเรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งงบประมาณในการสนับสนุนกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มากขึ้น และในโรงเรียนที่เคยเผชิญวิกฤตของจำนวนผู้เรียนที่น้อยกว่า 50 คน ก็สามารถพลิกโฉมกลายเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ดึงดูดผู้เรียนเข้ามามากกว่า 900 คน

ในการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ภารกิจหนึ่งที่สำคัญคือการเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปฏิบัติการสำหรับโรงเรียนต่าง ๆ ในภูมิภาค ผ่านโครงการเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แล็บโรงเรียน) ซึ่งในอนาคตคณะวิทยาศาสตร์จะขยายหัวข้อสำหรับปฏิบัติการให้ครอบคลุมสำหรับกลุ่มผู้เรียนในทุกระดับชั้นของโรงเรียน โดยในการหารือร่วมกับอบจ.ฯ ในครั้งนี้จะนำไปสู่การประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ในกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ทุก ๆ ปี นักศึกษาจะจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรที่นำคาราวานนักศึกษาวิทยาศาสตร์ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่การเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีความจำกัด เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน โดยคณะฯ กับ อบจ.ฯ ได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรในโรงเรียนขนาดเล็กของอบจ.

ในภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรปริญญาโทสาขาชีววิทยาสำหรับครู ซึ่งในการหารือในครั้งนี้ได้มี รศ.ดร.จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน ประธานหลักสูตรฯ เข้าร่วมหารือด้วย และได้มีการร่วมพูดคุยในประเด็นการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับครูโรงเรียน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูที่สนใจได้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีการหารือในด้านการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านสำหรับครู เช่น การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งในการหารือในประเด็นนี้ ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร อาจารย์ จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ยกตัวอย่างนวัตกรรมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งมีชื่อว่า แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบสมาร์ทสำหรับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล ซึ่งในอนาคตก็จะมีการขยายแพลตฟอร์มเข้าไปในโรงเรียนต่าง ๆ ของอบจ.ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ในตอนท้ายของการหารือมีการร่วมพูดคุยในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ Khon Kaen Geopark ที่คณะวิทยาศาสตร์และอบจ.ขอนแก่นได้มีความร่วมมือกันผ่าน MoU ที่ได้ร่วมลงนามตั้งแต่ปี 2563 โดยในการพูดคุยครั้งนี้ได้มีการวางแผนขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน Khon Kaen Geopark ไปสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับชาติและระดับโลกที่ยั่งยืน ซึ่งในการขับเคลื่อนดังกล่าว มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านระบบนิเวศ ความหลากหลายทางธรรมชาติ การแก้ไขปัญหามลภาวะ และการพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ในวันที่ 29 มกราคม 2567  ทีมผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย  นายกิตติชัย  อุทธา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นางณกันยา  ไวคำ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางภัทราวดี  เสือสาวะถี  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน และนายญาณาธิป  มุสิกเจริญ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พืช มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ให้เกียรติต้อนรับและนำชมการเรียนการสอนปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วย

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top