คณะนิติฯ จัดบริการวิชาการ RestauLaw มุ่งสร้างความเข้าใจด้านกฎหมายและพัฒนายกระดับผู้ประกอบการสู่สากล

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับ CEA Khon Kaen จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ReatauLaw เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร มุ่งพัฒนาศักยภาพเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายและยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการสู่สากล

เมื่อวันที่ 25 -26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ขอนแก่น) จัดกิจกรรมบริการวิชาการ (RestauLaw) กฎหมายสร้างสรรค์เพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC Khon Kaen) โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 50 ร้าน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและกิจการเพื่อสังคม เป็นประธานในการเปิด พร้อมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “กิจกรรมการบริการวิชาการ RestauLaw เป็นมิติของการใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ คือหนึ่งในวัตถุดิบชั้นเลิศของการปรุงสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดพื้นที่ความอยุติธรรมทางเศรษฐกิจให้กับบรรดาผู้ประกอบการได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยคณะนิติศาสตร์จะเผยแพร่องค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อสร้างนักกฎหมาย Future Lawyers ที่ทุกคนสามารถที่จะเป็นนักกฎหมายได้ (Law For All)”

 

    

 

สำหรับกิจกรรมบริการวิชาการในครั้งนี้ได้มีวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ในหัวข้อต่าง ๆ

ในวันที่ 25 มกราคม 2567 ได้รับเกียรติจาก คุณชุดารี เทพาคำ MICHELIN Young Chef Award ประจำปี 2567 บรรยายหัวข้อ“เชฟรุ่นใหม่กับแนวคิดใส่ใจโลก” และ คุณสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ (เชฟเบนซ์)  บรรยายในหัวข้อExperience Sharing on the 2 Stars MICHELIN Restaurants” และ คุณสมยศ บึ้งชัยภูมิ Sales Director จาก Gourmet One Food Service (Thailand) บรรยายในหัวข้อ“การบริหาร Stock วัตถุดิบร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร (Inspirational Class)

 

คุณชุดารี เทพาคำ MICHELIN Young Chef Award ประจำปี 2567 บรรยายหัวข้อ “เชฟรุ่นใหม่กับแนวคิดใส่ใจโลก”

 

คุณสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ (เชฟเบนซ์) และ ตัวแทนจาก Gourmet One Food Service (Thailand)

หลังจากนั้นเป็นการให้ความรู้ (Knowledge and Skill) เกี่ยวกับการลดขยะอาหารสำหรับผู้ประกอบการในหัวข้อ “ESG and Wast in Food Business” โดยคุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ CEO, CirPlas Tech Co, LTd. และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการค้าในหัวข้อ “Digital Content Risk & Branding Protection” โดยอาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น

คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ CEO CirPlas Tech CO.,Ltd

อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 

หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Business opportunities) สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมภายใต้แนวคิด GREEN Cocktail  ภายในงานมีผู้ประกอบการร่วมนำเสนอวัตถุดิบจากท้องถิ่น ชุมชน รวมถึงวัตถุดิบจากต่างประเทศ สำหรับใช้ในการทำอาหาร เป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนกัน รวมถึงกิจกรรมจากนักศึกษาเป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษากฎหมายที่จะสามารถนำความรู้ทางด้านกฎหมายไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเสกสรรค์ ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คุณพิมพ์พร จำรัสพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น คุณบุญฤทธิ์ พาณฺชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คุณสุวิภา วรรณสาธน ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล  คุณศศมณฑ์ มหาศิริกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น คุณพลชัย พิพิธวรกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และอาจารย์ ดร.ปาริฉัตร บุตรวงค์ รองคณบดีฝ่ายแผน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืน เข้าร่วมในการเปิดกิจกรรม

และในวันที่ 26 มกราคม 2567 สำหรับกิจกรรมการอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณณิชกานต์ พัฒนาพีระเดช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ตลาดต้นตาล ได้บรรยายแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “The Next Restaurant ส่องกลยุทธ์ร้านค้ายุคใหม่” และการบรรยายหัวข้อ “การหาแหล่งทุนหรือเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจจากภาครัฐ” โดยคุณวิกรม เตชะธีราวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นในส่วนของการแนะนำการหาแหล่งเงินทุน (Funding) เพื่อสนับสนุนธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้กับผู้ประกอบการ

คุณณิชกานต์ พัฒนาพีระเดช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ตลาดต้นตาล

คุณวิกรม เตชะธีราวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หลังจากนั้นเป็นช่วงของการ Workshop : Legal Service ในหัวข้อ Restaurant Contract โดยอาจารย์ยศ นาคะเกศ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ โอกาสนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ “ยกร่างสัญญามาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร” มอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมสำหรับการใช้ประโยชน์ในการทำนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมกฎหมายสร้างสรรค์เพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA Khon Kaen) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC Khon Kaen) และทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วม ซึ่งทางคณะมุ่งหวังในการบริการวิชาการเพื่อช่วยเหลือสังคมในมิติต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืนและเป็นนิติศาสตร์เพื่อทุกภาคส่วนในสังคม (Law For All)

Faculty of Law, KKU, organizes “RestauLaw”, an event to raise understanding of law and internationalize entrepreneurship

https://www.kku.ac.th/17490

Scroll to Top