มข. หารือ ร่วมกับ Professor University of Glasgow, UK

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ และ ผศ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมหารือความร่วมมือกับ Professor Ming K. Lim, Editor-in-Chief, International Journal of Logistics Research and Applications, Professor of Supply Chain Management & Digitalisation, Adam Smith Business School, University of Glasgow, UK โดยมีวัตุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Professor Lim ท่านมีความเชี่ยวชาญหลายด้าน อาทิ Industrial Engineering,Business Health Care management เป็นต้น และในอนาคต ท่าน Professor และ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแผนที่จะทำวิจัยและบริการวิชาการร่วมกันในด้านต่างๆดังกล่าวต่อไป

ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีดำริว่าในอนาคตอันใกล้นี้ อยากเรียนเชิญ Professor Lim ให้เกียรติมาบรรยายและจัดกิจกรรม Workshop ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะด้าน Health Care Management ที่มุ่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการบริการทางการแพทย์อย่างมีประประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มองค์ความรู้ทางการแพทย์ การพัฒนาประยุกต์ใช้ความรู้หลายๆศาสตร์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองสถาบันอีกด้วย

พร้อมนี้ ท่าน Professor Lim ยังได้กล่าวในช่วงท้ายเพื่อเป็นการสร้างแรงบรรดาลใจแก่นักวิจัยว่า “ประโยชน์จากงานวิจัยไม่ใช่แค่การตีพิมพ์ แต่ยังต้องสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสังคมของเราด้วย”

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top