มาแล้ว! มข.จัดเกษตรภาคอีสาน ปี 67  ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล”

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 โดยมีนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมีนายจิรศักดิ์  สีหามาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ที่ร่วมเป็นพันธมิตรจัดงานกว่า 40 หน่วยงาน

สำหรับปีนี้นับเป็นปีที่ 32 ของการจัดงาน ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล” เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการจัดงานเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าเที่ยวชมงานรวมกว่า 560,000 คน หรือโดยเฉลี่ยวันละ 56,000 คน และมีเงินทุนหมุนเวียนภายในงานมากกว่า 500-600 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีเพิ่มขึ้น

“การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ถือเป็นกิจกรรมใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเกษตรกรในท้องถิ่น”

          ขณะที่ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ารู้สึกชื่นชมในความร่วมมือของหน่วยงานที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดงานวันเกษตรภาคอีสานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 32 ถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดียิ่งในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมองเห็นถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตร ทั้งยังส่งเสริมสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ พร้อมส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

               ทางด้าน รศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี  รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยเกี่ยวกับการจัด นิทรรศการ 60 ปีเกษตร มข. ที่จัดบริเวณ อาคารจตุรมุข ว่าการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการนำเสนอการเดินทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นของคณะเกษตรศาสตร์ ที่เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นจาก  8 สาขาวิชาเอก ได้แก่  กีฎวิทยาและโรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชสวน พืชไร่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร ประมง และ สัตวศาสตร์


“ผลงานที่นำมาจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่โดดเด่น มีการนำไปใช้งานจริง อาทิ นิทรรศการจาก สาขาพืชสวน พืชไร่ ที่นำเสนอพันธุ์ข้าว KKU 60 KKU 61 มันสำปะหลังที่มีการปรับปรุงพันธุ์ พืชสวน มีการแสดง ไม้ดอก ไม้ผล การบริหารจัดการการให้น้ำพืชมูลค่าสูงผ่านแอปพลิเคชันอย่างแม่นยำ เทคโนโลยีการให้แสงเร่งการออกดอกนอกฤดู พืชผักที่ปรับปรุงพันธุ์ อย่างพริก bushy hot ที่ได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของต้นโสมไทย กระชาย ทำให้ได้ต้นจำนวนมาก ปลอดโรค ต้นแข็งแรงเหมือนต้นแม่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการนำไก่พื้นเมือง อย่าง ไก่ KKU1 หรือ ไก่ 3 โลว์’ (Low-Uric Low-fat Low Cholesterol ที่เนื้อนุ่มเหนียว รสชาติอร่อยมาแสดง รวมไปถึงการนำเสนออาหารสัตว์ที่คิดค้นจากสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสูตรอาหาร สามารถลดทั้งต้นทุนการผลิต และ เมื่อสัตว์เลี้ยงกินเข้าไป การขับถ่ายยังมีปริมาณก๊าซมีเทนที่ลดลง ช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซมีเทนจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีความรู้จาก สาขาอารักขาพืช ที่ใช้ชีวพันธุ์ในการดูแลพืช ใช้เชื้อจุลินทรีย์ฆ่าเชื้อในพืช ทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมี ฉะนั้นการจัดนิทรรศการครั้งนี้จึงเหมาะสำหรับเกษตรกร รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป เพราะนอกจากจะได้ความรู้แล้ว เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ยังจะช่วยสร้างความคิดสร้างใหม่ ที่จะนำไปใช้พัฒนาด้านการเกษตรระดับครัวเรือน จนไปถึงระดับอุตสาหกรรม”

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการเสวนาและฝึกอบรมอาชีพทางด้านการเกษตร, การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน,การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตร ในวันที่ 28 มกราคม 2567, การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 25 วันที่ 29 มกราคม 2567, การจัดแสดงปลาสวยงาม การแข่งขันจับปลาไหล การประกวดสัตว์ชนิดต่าง ๆ และนิทรรศการแสดงนวัตกรรมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร, กรมการข้าว, กรมปศุสัตว์ และกรมพัฒนาที่ดิน

ผู้เข้าชมงานยังสามารถ ชมการประกวดกระบือฯ พื้นเมืองไทย,การแข่งขันประลองไก่เก่ง 3 รุ่น จากชมรมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง, การแข่งขันคล้องโค ล้มโค และกิจกรรมใหม่กับการแข่งขันลาบชิงแชมป์ พร้อมบริการนำเที่ยวโดยนักศึกษา และโอกาสพิเศษกับการเยี่ยมชมแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว (KKU Smart Flower Farm) ซึ่งประกอบไปด้วยแปลงดอกคัตเตอร์ ทานตะวันแคระ และทุ่งดอกคอสมอส

ทั้งนี้ ยังมีการจัดแสดงสินค้าชุมชนจากทั่วทุกภาคของประเทศ (OTOP) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี 20 จังหวัดภาคอีสาน การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมความก้าวหน้าเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การจัดแสดงนวัตกรรมทางด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ การจำหน่ายพันธุ์ไม้หายากหลากหลายชนิดและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 11 และการประกวดวงดนตรี Aggie Music ครั้งที่ 5 และกิจกรรม อีกมากมาย

On-going now, 2024 Isan Agricultural Fair, this year under the theme, “Isan Agriculture, creating international innovations and values”

https://www.kku.ac.th/17477

Scroll to Top