มข. ฉลองยิ่งใหญ่ “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม”

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  “60 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม”   มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่มีผลงานประจักษ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงศิษย์เก่าที่สร้างผลงานและคุณประโยชน์ต่อสังคมกว่า 500 รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตผู้บริหาร อดีตอธิการบดี อดีตคณบดี กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนลาว เวียดนามและฝรั่งเศส  บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน เข้าร่วมแสดงความยินดี อย่างล้นหลาม กว่า 3,000 คน ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

KKU at 60th year: Meeting Opportunities and Challenges of ‘The New I San

         ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัย เสวนาในหัวข้อ KKU at 60th year: Meeting Opportunities and Challenges of  “The New I San”  “อีสานมีเมืองใหญ่ที่มีความเจริญระดับสากล มีทางเชื่อมต่อการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีนัยยะสำคัญ  มีทรัพยากรมากมาย   มีบุคลากร ความสามารถทั้งภาคเอกชน วิชาการ และราชการ  มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่พัฒนามูลค่าต่อได้  มีคนสนใจศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอีสานเพิ่มขึ้น มีสถานที่ท่องเที่ยว  มีกีฬา นักกีฬายอดนิยม นักมวย นักวอลเล่ย์บอล  ด้วยเหตุผลหลายประการที่กล่าวข้างต้นนี้ทำให้เกิดโอกาสและความท้าทาย จะมี Heavy Traffic คนเดินทางมาจำนวนมาก เกิดการขนส่งสิ่งของระหว่างกัน สร้างมูลค่าเพิ่ม จากภาคบริการ ชอปปิง การท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ  ฉะนั้นภาคอีสานจึงพร้อมมากทุกมิติ   ในการเปลี่ยนจากภาคก้นถุง เป็นภาคศูนย์กลางด่านหน้า  แล้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรจะมี นโยบายในเรื่อง New I San นี้อย่างไร ขอเสนอแนวคิดแบบนี้ Challenges for KKU 1.เรื่องการศึกษาและวัฒนธรรม  อีสาน พลัส พลัส โมเดล  2. งานวิจัย Ecology Environment Energy  Technology for Healthcare  3. สร้างสถาบันเครือข่าย Knowledge Network KKU ++ สถาบันการศึกษา ศูนย์ วิจัย ทั้งใน เอเชีย และลุ่มน้ำโขง  เข้าใจ ร่วมมือกัน และจะเจริญมากกว่าเดิม”

 

ประกาศเจตนารมณ์ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม

        รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขึ้นเวที เพื่อกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อจากนี้ว่า  
          “ ในวาระเฉลิมฉลองวาระ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบผลสำเร็จได้ เพราะการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจนนำไปสู่ความร่วมมือและการอุทิศตนทำงานหนักในทุกด้านจากบุคลากร ผู้บริหาร และคณาจารย์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคม” 

         “ประการแรก ขอเน้นย้ำในปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งจัดการศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเพื่อปวงชน การศึกษาไม่ใช่เพียงเครื่องมือสำหรับการเดินก้าวหน้าเฉพาะบุคคลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นรากฐานที่สร้างและส่งเสริมสังคมให้ก้าวหน้าและเติบโต”

          “ประการที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมั่นและตระหนักในพลังแห่งการอุทิศตัวเพื่อสังคม นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมเพื่อสังคมในท้องถิ่นอีสานและแต่เรายังมุ่งมั่นจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนของประเทศ ประชาคมโลก โดยเฉพาะในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พวกเราจะใช้ทรัพยากร ความสามารถ และพลังในทุกทาง มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อจะแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้เป็นที่ประจักษ์” 

       “ประการสุดท้าย ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม จิตวิญญาณของความร่วมมือและความสามัคคีในการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน”  

       “ในท้ายที่สุดนี้ของเชิญทุกท่านในที่นี้ บุคลากร คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาได้ตระหนักและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการประกาศปณิธานมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า เราจะทำงานอย่างเต็มความสามารถในการแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการพัฒนาสังคม และเสริมสร้างความร่วมมือของสังคมให้เข้มแข็ง เราร่วมกันสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอดจนสังคมโลก ความมุ่งมั่นนี้จะนำสู่ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในทศวรรษหน้าเพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ยอมรับและทรงคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืนและตลอดไป ”

 

สถาบันแห่งโอกาส ความฝัน และความหวัง 

          นอกจากจะมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เจ้าหน้าที่แล้ว ยังมีนักศึกษาเข้าร่วมงาน และกล่าวแสดงความขอบคุณแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มอบโอกาสทางการศึกษา และสัญญาว่าจะตั้งใจเล่าเรียนเพื่อเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ต่อสังคม 

         นางสาวอาริษา นครจันทร์   นักศึกษาโครงการครูรักษ์ถิ่น  สาขาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์   ขอขอบคุณโอกาส ความฝัน ความหวัง ให้ได้พัฒนาตัวเองจากเด็กยากจน เป็นความหวังของครอบครัว และจะตั้งใจเรียน มอบสิ่งดีๆ เพื่อเด็กนักเรียนต่อไปในอนาคต จะพยายามสร้างพลเมืองที่ดีให้แก่ประเทศชาติ

       นศพ.คุณากร  ทิวากรกฎ  คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รางวัลศรีกาลพฤกษ์  ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวว่า  “จากกรุงเทพมหานคร มาสู่จังหวัดขอนแก่น เริ่มแรกมีความเป็นกังวล ความแตกต่างด้านภูมิศาสตร์ พื้นที่ และวัฒนธรรม แต่เมื่อเรียนรู้ไป พบว่า มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ วิจัย วิชาการ ไม่แพ้มหาวิทยาลัยอื่น เป็นสถาบันชั้นนำด้านการวิจัยที่ไม่ได้มอบเพียงความรู้ แต่ให้ความสุข ให้ความอบอุ่น และยังเป็นความหวังของผู้คน  กล้าพูดว่าจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างภาคภูมิใจ และจะนำความรู้ไปดูแลรักษาชุมชน” 

 

ตักบาตร-บริจาคโลหิต บุญใหญ่ฉลอง 60 ปี มข.

 

สำหรับบรรยากาศช่วงเช้า พุทธศาสนิกชนชาว มข.เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี กันอย่างหนาแน่น โดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ระบุว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีกิจกรรมหลากหลายอย่างเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง เริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตรพระ 10 รูป ซึ่งได้นิมนต์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย มาเป็นประธานสงฆ์ และเป็นองค์ประธานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหลวงพ่ออินทร์ถวายร่วมบริจาค 1 ล้านบาท ขณะเดียวกันผู้มีจิตศรัทธาก็ได้ร่วมบริจาคในวันนี้เป็นยอดกว่า 4 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ซึ่งฝ่ายกิจการพิเศษให้บริการจุดรับบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน และในครั้งนี้ตรงกับวันนี้ 25 มกราคม 2567 พอดี นับเป็นโอกาสอันดีและเป็นการทำบุญใหญ่ฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะได้ส่งต่อโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการต่อไป ทั้งนี้ ในวันนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต 76 คน จำนวนเลือดทั้งหมด 30,400 CC

ขณะที่ นายธรรมทัต เจริญสุข นักศึกษาปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบุว่า ทราบข่าวกิจกรรมนี้จากทางโซเชียลมีเดีย จึงมีความตั้งใจจะมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยครั้งนี้บริจาคเป็นครั้งที่ 6 แล้ว หวังว่าเลือดที่บริจาคไปจะถูกนำไปให้คนที่ต้องการอย่างแท้จริง และสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้ต่อไป

 

 

ฟรีคอนเสิร์ต เจ็ตเซ็ตเตอร์ สนุกสุดมันเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ 

    ช่วงท้ายของการจัดกิจกรรม ชมฟรีคอนเสิร์ต เจ็ตเซ็ตเตอร์ (Jetset’er) ศิลปินจากค่ายไวท์มิวสิก  บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก นักศึกษาทยอยเดินทางมายังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกจนเกินครึ่งฮอลล์ แสง สี เสียงเริ่มปลุกความสนุกไปทั่วพื้นที่พร้อมกับการปรากฏตัวของวง Jetset’er ศิลปินจากค่ายไวท์มิวสิก  ที่ขนเพลงดังมาโชว์แบบจัดเต็ม ทั้งเพลง จูบ, น้ำผึ้งพระจันทร์, ยิ้ม, ดีอย่างไร, เธอเก่ง และอีกมากมาย มอบความสุขให้ชาว มข.ได้ร้องและเต้นกันอย่างจุใจ

        ด้าน ที – พิพิธพล ขำรัตน์ และ หมู – วรพจน์ วิศรุตนาถ ศิลปินวง Jetset’er ให้สัมภาษณ์หลังคอนเสิร์ตว่า รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาแสดงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุกคนก็น่ารักกับ Jetset’er มาก พร้อมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสครบรอบ 60 ปี และหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้กลับมาเล่นให้ชาว มข.ได้ฟังกันอีกครั้ง

         ขณะที่ น.ส.อภิสรา ชนะทอง และ น.ส.ทัศนีย์ ทองอินทร์ ชั้นปีที่ 1 สาขาบัญชีบัณฑิต ระบุว่า ดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมดี ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัด ส่วนตัวเป็นแฟนเพลงของ Jetset’er อยู่แล้ว ก็ดีใจมากที่ทางมหาวิทยาลัยนำศิลปินวงโปรดมา และสนุกมากที่ได้มาฟังเพลงดีอย่างไรแบบสด ๆ ร่วมกับเพื่อน ๆ และรุ่นพี่ทั้งในและต่างคณะ

KKU and the great celebration of the 60th anniversary, the 60 years of creativity and development for the society

https://www.kku.ac.th/17472

Scroll to Top