eventesan-สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติให้ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติให้ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

 

สำนัข่าว  :      eventesan.com

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/30333

วันที่เผยแพร่  :   18  มกราคม  2564 

Scroll to Top