กองสื่อสารองค์กร มข. ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์

 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและสื่อสารองค์กร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นางเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กองสื่อสารองค์กร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดรายการเสียงตามสาย คุณสมบัติของผู้ดำเนินรายการ การเขียนบทเสียงตามสาย รวมไปถึงการอ่านการพูดในการจัดรายการ รวมถึงแบ่งกลุ่มจัดทำสคริปรายการและทดลองจัดรายการเสียงตามสาย พร้อมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อการจัดรายการจำลอง ของแต่ละกลุ่ม เพื่อการนำความคิดเห็นไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ในงานดังกล่าว

ผศ.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและสื่อสารองค์กร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและสื่อสารองค์กร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         ผศ.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ฯ นับว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าฝ่ายอื่นๆ เพราะจะต้องมีการประกาศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาร่วมงานตลอด 10 วัน ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการประกวดต่างๆ การให้ความรู้และความบันเทิง ด้วยเสียงเพลง ซึ่งน้อง ๆ นักศึกษาจะต้องทำหน้าที่เสมือนเป็นดีเจจัดรายการวิทยุ แต่เป็นการจัดรายการเสียงตามสาย ปีนี้มีความพิเศษ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวาระ 60 ปีคณะเกษตรศาสตร์ และ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีองค์กร หน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก งานด้านประชาสัมพันธ์ฯ ก็ยิ่งมีความสำคัญมากเช่นกัน ขอขอบคุณน้องๆ นักศึกษาจากคณะต่างๆ ทั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์และคณะอื่นๆ ที่กำลังเข้ามาสมัครเพิ่มเติม รวมทั้งหมดประมาณ 40 คน ที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนสำคัญของงาน

     สุดท้ายขอขอบคุณกองสื่อสารองค์กรที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรมาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ 2548 จนถึงปัจจุบัน ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดรายการ มีการฝึกปฏิบัติการเขียนสคริปรายการและจำลองการจัดรายการเสียงตามสายจริง สร้างความมั่นใจก่อนปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์การจัดงานที่ดี หวังว่าคณะเกษตรศาสตร์จะได้รับความร่วมมือจากกองสื่อสารองค์กรเช่นนี้ในปีต่อๆ ไป

ข่าว  :  เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ  :  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top