มนุษย์-สังคม มข. ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านจรรยาบรรณ

วันที่ 18 มกราคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) พร้อมด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) เยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในกิจกรรมคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านจรรยาบรรณ ณ ห้อง Smart Learning ชั้น 4 อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมเริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี กล่าวว่า “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สนองนโยบายด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณประจำคณะและดำเนินการโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณแก่บุคลากรและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการรับรู้ รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านจรรยาบรรณ ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย”

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากนั้น นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ได้กล่าวถึงนโยบายด้านจรรยาบรรณ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญหนึ่งในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้กำหนดไว้สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมความประพฤติของบุคลากรให้เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใต้หลักความประพฤติที่ดีงาม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนากลไกการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณให้มีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญในการเข้าถึงส่วนงานเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับการดำเนินงานหรืออุปสรรคปัญหาด้านจรรยาบรรณซึ่งถือเป็นมาตรการที่สำคัญด้านกำกับและดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.)
นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.)

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณร่วมกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญในการที่ผู้บริหารและบุคลากรรวมถึงนักศึกษาจะได้รับทราบนโยบายด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก็จะได้รับฟังได้ทราบผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในด้านจรรยาบรรณขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

 

ข่าว/ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร

 

 

Scroll to Top