muanchonthainews-มข.เปิดที่มา “ระบบใบรับรองดิจิทัล TUC” ตัวช่วย อว.คิกออฟใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน

มข.เปิดที่มา “ระบบใบรับรองดิจิทัล TUC” ตัวช่วย อว.คิกออฟใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน

 

สำนัข่าว  :    muanchonthainews.com

URL  :    https://muanchonthainews.com/?p=7639

วันที่เผยแพร่  :   17  มกราคม  2564 

Scroll to Top