สำนักบริการวิชาการ จุดประกายทักษะการวิจัย ด้วย “เทคนิคการตั้ง หัวข้อวิจัย ให้โดน … ให้ผ่านง่าย” Upskill บุคลากรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

 

    เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567   สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “เทคนิคการตั้ง หัวข้อวิจัย ให้โดน … ให้ผ่านง่าย” เพื่อยกระดับทักษะด้านการทำวิจัย เพื่อการจุดประกายทักษะและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ให้กับบุคลากรของสำนักบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ

       รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวถึงความสำคัญในการทำวิจัย ซึ่งสำนักบริการวิชาการ เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการทำวิจัยเป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในด้านใด ก็สามารถนำเอางานเหล่านั้นมาประยุกต์เพื่อเป็นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ซึ่งผลลัพธ์ของการทำ R2R ไม่ได้หวังเพียงได้ผลงานวิจัย แต่มีเป้าหมายเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนางานประจำนั้นๆ ซึ่งการทำ R2R จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาคน พัฒนางานและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดสู่การขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อีกด้วย  

         การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิดการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการวิชาการ และหลักการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อเป็นการจุดประกายความคิดและแนวทางในการนำเอางานประจำมาพัฒนาเป็นงานวิจัย

Scroll to Top