สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติให้ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

        ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8846/2566 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณากลั่นกรอง คัดกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจำนวนไม่เกินสามรายชื่อ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแล้วนั้น ผลปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา   และศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร (เรียงตามลำดับอักษร) เป็นผู้ผ่านการคัดกรองเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดวาระการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่  17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสารสิน  อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีลำดับและวิธีการดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1  การนำเสนอของผู้ผ่านการคัดกรอง เรียงลำดับโดยวิธีจับสลาก  มีเวลานำเสนอวิสัยทัศน์ท่านละ 30 นาที 

ขั้นตอนที่ 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มลงคะแนน  1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ 

ขั้นตอนที่ 3 นับคะแนนและประมวลผล  

เกณฑ์การตัดสินเป็นไปตาม ข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

การลงมติรอบที่ 1  ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของการออกเสียงลงมติรอบแรก

ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งในรอบที่ 1 จะมีการลงมติรอบที่ 2  ระหว่างผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลำดับแรก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและไม่น้อยกว่าสองในห้า ทั้งนี้ หากการออกเสียงลงมติรอบที่สองนี้ หากยังมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยลงคะแนนเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรับรองผล 

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวภายหลังจากมีผลการคัดเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วว่า “ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นขอรายงานให้ชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบเกี่ยวกับเรื่องเลือกและแต่งตั้งอธิการบดีซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 4 เดือนเศษ ตามระเบียบตามกฎข้อบังคับทุกประการโดยมีคณะกรรมการสรรหา มีการรับสมัครและการเสนอชื่อ  ด้วยกระบวนการทั้งหมด กรรมการสรรหาได้สรุปว่ามีผู้สมควรจะได้รับการพิจารณาให้เป็นอธิการบดี 3 ท่านด้วยกัน คือ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา   และศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

ขั้นตอนเมื่อได้รับการเสนอจากกรรมการสรรหาแล้ว ทั้ง 3 ท่าน  ได้มานำเสนอ  แต่ละท่าน ประสงค์อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านจะดำเนินการอะไรอย่างไร ทั้งยุทธศาสตร์ ทั้งวิธีการครบถ้วนทั้งหมด ทุกท่านได้รับเวลา 30 นาทีด้วยกัน  เป็นการเสนอที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เห็นชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอนาคตและมีสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเพื่อให้มหาวิทยาลัยเจริญรุ่งเรืองในอนาคต 

หลังจากนั้นก็มีการลงคะแนน โดยมีคณะกรรมการลงคะแนน 25 ท่านด้วยกันที่เข้าประชุมในวันนี้  ใน 25 ท่านนี้  เกณฑ์ก็มีการกำหนดไว้ว่า  ถ้าท่านใดท่านหนึ่งได้คะแนนเกินครึ่งจะมีการลงคะแนนครั้งเดียว แต่ถ้าไม่ถึงครึ่งต้องลงคะแนนเป็นครั้งที่สอง  

เมื่อลงคะแนนเสร็จก็มีคณะกรรมการ 4 ท่านเป็นผู้ไปนับคะแนน ในที่สุดผลก็ออกมาว่าท่านรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  ได้รับคะแนนเกินครึ่งจึงเป็นผลนำเสนอให้สภามีมติอนุมัติเสนอให้ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกวาระหนึ่ง นี่ก็เป็นการประชุมในวันนี้ ขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน”

บรรยากาศการคัดเลือกเป็นไปอย่างอบอุ่น ผู้ผ่านการคัดกรองฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน  ได้แสดงความยินดีกับ ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่จะนำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกต่อไป โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบช่อดอกไม้แก่ผู้ผ่านการคัดกรองทั้ง 3 ท่านเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นกระบวนการจัดทำเอกสาร และข้อมูลส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

Khon Kaen University Council resolves appointment of Assoc. Prof. Charnchai Panthongviriyakul, M.D., as KKU President for another term

https://www.kku.ac.th/17442

 

Scroll to Top