มข. Workshop Generative AI หนุนบุคลากรสร้างผู้ช่วยส่วนตัว เพื่อกระบวนการเรียนรู้ยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิด Workshop ให้บุคลากรสร้างผู้ช่วยส่วนตัวด้วย Generative AI เพื่อกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด Workshop ที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อสร้างผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ โดยมีบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาร่วมงานกว่า 50 คน ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวถึงเป้าหมายของโครงการครั้งนี้ ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก  สำนักหอสมุด จึงระดมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก สร้างหลักสูตร Workshop เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ Learning Program จะช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้อย่างครบวงจร ของผู้ใช้บริการทุกระดับ ทั้งนักศึกษา บุคลากร  คณาจารย์ และประชาชนใน จังหวัดขอนแก่น รวมถึงอนุภาคลุ่มน้ำโขง ให้สามารถใช้ทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม  กล่าวเสริมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นรูปแบบ Work Shop  โดยเครื่องมือ Generative AI  อาทิ Chat GPT / Bard / Bing / Alisa  เพื่อสนับสนุนบุคลากร ให้มีผู้ช่วยส่วนตัว เพื่อกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่อย่างครบวงจร โดยเรียนรู้วิธีการใช้งาน และแยกแยะประเภทการใช้งานให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองทั้งนี้ Generative AI ในยุคปัจจุบันประกอบด้วย Chat GPT พัฒนาโดย OpenAI / Bard พัฒนาโดย Google  / Bing พัฒนาโดย  Microsoft / Alisa  พัฒนาโดย Glory Forever PCL ทั้งนี้ เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุม รวดเร็วและทันสมัย ประหยัดเวลา และเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

“Workshop นี้ไม่เพียงเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและนักศึกษาในการใช้ Generative AI แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการผนวกเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับกระบวนการเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21”

 

         นางสาวผานิต  ฆาตนาค  นักประชาสัมพันธ์กองสื่อสารองค์กร ผู้เข้าร่วมอบรม  เผยว่า Workshop นี้เป็นประสบการณ์ที่ท้าทายและมีความหลากหลาย ทำให้เขาได้รับความรู้และทักษะในการใช้ Generative AI ที่เป็นประโยชน์สูง และมีความเข้าใจลึกซึ้งในกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายและแบ่งปันประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอีกมากมายหลายหน่วยงาน และตั้งใจที่จะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเองและช่วยพัฒนาองค์กรต่อไป

 

ข่าวนี้เขียนโดย Chat GPT และ  Bing

เรียบเรียง โดย จิราพร  ประทุมชัย

KKU organizes Generative AI Workshop, training staff to create personal assistant for digital-age learning

https://www.kku.ac.th/17330

Scroll to Top