งานปฏิบัติการและบริการทางวิศวกรรม จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

     งานปฏิบัติการและบริการทางวิศวกรรม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ตามโครงการ Innovation Complex
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เผยถึงโครงการฯ นี้ว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีวิสัยทัศน์ในการเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลกสำหรับทุกคน (World Class Engineering School for All) โดยพันธกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องคือ ข้อ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทักษะเป็นผู้ประกอบการ และมีความเป็นพลเมืองโลก และข้อ 3 บริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการนั้น การพัฒนาทักษะของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในคณะให้มีความรู้ ความสามารถเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้  โดยที่ผ่านมาได้จัดอบรมแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ที่ครอบคลุมหลายด้านของเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านดังนี้
     1.หัวข้อ Machine Learning Engineering วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์  วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นวิทยากร
     2.หัวข้อ Introduction to Musical Composition วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566  มี อาจารย์ดุจฤดี บำเพ็ญผล    และอาจารย์เกียรติศักดิ์ ยิ่งนอก จาก HUG SCHOOL of Creative Arts เป็นวิทยากร
     3.หัวข้อ Digital Short Film Workshop วันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 มี อาจารย์ทิฆัมพร ภูพันนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนต์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และอาจารย์อิทธิวัฐก์  สุริยมาตย์ ศิลปินอิสระ เป็นวิทยากร
    4.หัวข้อ Python Programming for Engineers  วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566  มี อ.ดร. ภาณวิชญ์ หาญพินิจศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
    โครงการ Innovation Complex มีเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การอบรมที่เน้นทฤษฎีและปฏิบัติการจริงจัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทุกคนที่เข้าร่วม และทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวสู่ World Class Engineering School for All
คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=61550688286463

Scroll to Top