คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (The 8th AHSIS 2023)

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (The 8th AHSIS 2023)
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย Allied Health Science Consortium ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 8th Allied Health Science International Symposium 2023 (The 8th AHSIS 2023)” แบบผสมผสาน (Hybrid) ภายใต้หัวข้อ “Transformative Education” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom meeting เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง “Education in aging society” จากตัวแทนภาคีเครือข่าย 5 สถาบัน ได้แก่
• Kumamoto Health Science University, Japan
• Daegu Health College, Korea
• Centro Escolar University, Philippines
• Far Eastern University-Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation, Philippines
• Khon Kaen University, Thailand
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร นักวิจัยอาวุโส คณะเทคนิคการแพทย์ และ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และ ผศ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ในการบรรยายในห้องย่อยของแต่ละสาขาวิชา
นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมในการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยและศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ของอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี นักวิจัยและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงวิชาชีพด้วยการวิจัย และการสร้างความร่วมมือทางด้านเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และพยาบาลศาสตร์ กับสถาบันภาคีในต่างประเทศ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ poster presentation จำนวน 8 เรื่อง Oral presentation จำนวน 17 เรื่อง และ Proceeding จำนวน 1 เรื่อง จากทั้ง 3 สาขาวิชา และมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในรูปแบบ Onsite และแบบ Online กว่า 150 คนจากทั้ง 4 ประเทศ โดยในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 12 รางวัล จากทั้ง 3 สาขาวิชา แบ่งเป็น
• The Best Presentation Award จำนวน 4 รางวัล
• 2nd Place Outstanding Presentation Award จำนวน 4 รางวัล
• 3rd Place Outstanding Presentation Award จำนวน 4 รางวัล
โดยผู้ได้รับรางวัลมีทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวมถึงนักวิจัยจากทั้ง 5 สถาบันภาคี
ในส่วนพิธีปิด ได้มีการประกาศเจ้าภาพจัดงานประชุมครั้งที่ 10 โดย Dr. Kyung-young Kim จาก Daegu Health College, Korea
ข่าว : ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง
ภาพ : จีรณัชชา
 
Scroll to Top