มข.เชิดชูเกียรติผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ รางวัลแห่งเกียรติยศประจำปี 2566 บุคคลผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและสังคม

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดิแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และ รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจําปีพุทธศักราช 2566 โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี  ในการนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณบดี ตัวแทนคณะหน่วยงาน และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน พร้อมแสดงความยินดี  ณ ห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในพิธีเปิดว่า “ในปีพุทธศักราช 2565 นี้  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นบุคคลผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่า อุทิศตนและอำนวยประโยชน์อย่างสูง แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตนและครองงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สมควรแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติ ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้รับรางวัลต่างๆ  การที่ท่านได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้  จะช่วยเสริมสร้างพลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทั้งหลาย ประกอบคุณงามความดี และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมต่อไป”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอันสูงยิ่ง ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนและเสียสละเวลาในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศชาติและระดับนานาชาติ และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้  จะเป็นกำลังใจให้ท่านสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ แบบอย่างของเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสังคมไทยสืบไป”

สำหรับบรรยากาศในพิธีครั้งนี้ได้มีการจัดฉายวีดิทัศน์เกียรติประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ หลังจากนั้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบช่อดอกไม้และภาพถ่ายที่ระลึกแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ  ในการนี้มี   นายวีรวัฒน์ จีรวงส์ นายอรรถพล เลาห์ขจร รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายชนะ สุพัฒสร นายนเรศ สัตยารักษ์ กล่าวแสดงความรู้สึก  ต่อจากนั้น  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบช่อดอกไม้และภาพถ่ายที่ระลึกแก่ผู้ได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  รางวัลศรีมอดินแดง  รางวัลศรีกาลพฤกษ์  และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ   จากนั้นได้มีการบันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ผู้ร่วมงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมแสดงความยินดีมอบสิ่งของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกันด้วยบรรยากาศแห่งความสุข

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์

และ ผู้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปีพุทธศักราช 2566

ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

  1. นายวีรวัฒน์ จีรวงส์

ปริญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์เชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

  1. นายอรรถพล เลาห์ขจร

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เภสัชศาสตร์)

  1. นายชนะ สุพัฒสร

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  1. นายนเรศ สัตยารักษ์

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธรณีวิทยา)

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประเภทบุคคล จำนวน 1 รูป ได้แก่

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

  1. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 26 คณะวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รางวัลศรีมอดินแดง จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

บุคลากรประเภทสนับสนุน

นายสถิตย์ แก้วบุดตา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานอธิการบดี

รางวัลศรีกาลพฤกษ์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

นักศึกษาแพทย์ คุณากร ทิวากรกฎ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่ 5

รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่

ประเภทนิติบุคคล

  1. บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corporation Limited)

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Scroll to Top