มข.ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566  รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง  ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ 7/2566)  ลงวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566  โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ได้แก่

1. นายเด่นชัย สิมมา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

2. นางสุภาวดี แก้วคำแสน   ตำแหน่ง นักบริหารงานอุดมศึกษา  สังกัด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ  :   พรทิพย์  คำดี

Scroll to Top