สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

            สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนก่น ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำรายงานและผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Report writing & Audit Report Technique to Audit Committee)”   รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

       การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ กรรมการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ อาจารย์จิตรลดา จิตตะนาวิก หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนวทาง และเทคนิคด้านการเขียนรายงานการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการพัฒนางานบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน   หลักสูตรนี้มี ผู้บริหาร นักตรวจสอบภายในจากสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมจำนวน 18 คน โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพ (CPE) จำนวน 21 หน่วยกิต จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

Scroll to Top