งานปฏิบัติการและบริการทางวิศวกรรมศึกษาดูงานด้านการใช้งานระบบอัตโนมัติด้านการเกษตร

ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 – 2 ธันวาคม 2566 งานปฏิบัติการและบริการทางวิศวกรรม นำโดย ผศ.ภาณุพงษ์  วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการใช้งานระบบอัตโนมัติด้านการเกษตร ณ  วิสาหกิจชุมชนเกษตรดอนชาด พืชปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี และ AGRO VEGE FARM เข้าศึกษาดูงานระบบโรงงานอุตสาหกรรมกาแฟ    ณ  The Dao Coffee Factory และเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์ เพื่อปรึกษาความร่วมมือการบริการวิชาการ การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้บุคลกรเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมทำงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ที่จะส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนำมาผลักดันงานวิจัยขนาดใหญ่และสร้างนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม อีกทั้งยังนำมาบูรณาการเพื่อบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและชุมชน
     

Scroll to Top