สำนักบริการวิชาการ Upskill บุคลากรงานพัสดุ เสริมความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 1

     

    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร “กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ การจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง การเขียน Spec เพื่อให้ได้พัสดุตรงตามความต้องการ การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อลดความเสี่ยงในการอุทธรณ์ หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ และการดำเนินการตาม ว 56 แนวทางการบริหารสัญญาตาม ว 124 และ ว 125 แนวทางปรับลดเนื้องานตาม ว 452” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 89 ท่าน

        หลักสูตรนี้ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัสดุ อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาและนิติกรรมสัญญาสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง ฯ กสทช. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ 2560 ข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จุดเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสุดท้าย และมีการยกตัวอย่าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ มีประสิทธิภาพ และ ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ พร้อมกับชี้แจง กรณีศึกษา ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ จากผู้เข้ารับการอบรม

       โดยหลักสูตรนี้ได้รับความสนใจจาก ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พญ.เรียมใจ พลเวียง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเรือ ผศ.ดร.วิรัช  ชินพลอย รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

Scroll to Top