มข.เยือน มช. ร่วม “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7 มุ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงนโยบาย กระบวนการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวรายงาน  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ  โดยในการประชุมครั้งนี้  มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน ศูนย์ สำนัก และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 750 คน  ณ โรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ 

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพว่า  “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงนโยบายและกระบวนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานระหว่างสามมหาวิทยาลัย ให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อเป็นการสานพลังสามมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมในระดับมหภาค ต่อไป”

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในงานได้มีพิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะของคณาจารย์ สถาบัน มข. – ม.อ. – มช. โดยอธิการบดี 3 มหาวิทยาลัยร่วมเปิดนิทรรศการ ฯ  จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. – มช.(Let’s walk together) ลงนามโดยอธิการบดีทั้ง 3 มหาวิทยาลัย  กิจกรรมสำคัญต่อมาเป็นเวทีของการบอกเล่านโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย เริ่มจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการอุดมศึกษา”  โดย ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งขาติ (สอวช.) ซึ่งผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี ในครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่ม จำนวน 12กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 : Research Utilization  กลุ่มที่ 2 : Future of Hicher Education  กลุ่มที่ 3 : Talent Management (การแสวงหาและพัฒนาบุคลากรให้เป็น Talent)  กลุ่มที่ 4 : ระบบการจัดการ การเงิน การคลัง  กลุ่มที่ 5 : Student Mobility & Student Wellbeing  กลุ่มที่ 6 : Soft Power Creative Economy  กลุ่มที่ : 7 (หัวข้อพิเศษเฉพาะกลุ่ม) Digital Library  กลุ่มที่ : 8 (หัวข้อพิเศษเฉพาะกลุ่ม) เครือข่ายความร่วมมือความสุจริตทางวิชาการ  กลุ่มที่ : 9 (ห้วข้อพิเศษเฉพาะกลุ่ม) ระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (VOC System)  กลุ่มที่ : 10 (หัวข้อพิเศษเฉพาะกลุ่ม) IT Technical (Digital Process Automation)  กลุ่มที่ 11: (หัวข้อพิเศษเฉพาะกลุ่ม) Carbon Neutral University  กลุ่มที่ 12(หัวข้อพิเศษเฉพาะกลุ่ม) ชมรมผู้เกษียณอายุ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน”  ได้มีพิธีการแลกเปลี่ยนธงเจ้าภาพประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” โดยในครั้งที่ 8  จะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารของสามมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี พร้อมการพัฒนาความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่าง ๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่สามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพความร่วมมือให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนโดยสามารถเรียนรู้ร่วมกันและเข้าใจความแตกต่างของบริบทการพัฒนา ตลอดจนเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือลงถึงระดับส่วนงานต่าง ๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :   ณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ, อรรถพล  ฮามพงษ์

KKU visits CMU to attend the 7th “3 Powers for the Nation”, the learning and sharing of policies and work processes

https://www.kku.ac.th/17236

Scroll to Top