R2R Show & Share 2023 มข.พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนางานประจำด้วยการวิจัย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566  ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย R2R Show & Share 2023 (Routine to Research: R2R) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา ประธานคณะกรรมการโครงการนำเสนอผลงานวิจัย R2R Show & Share 2023 (Routine to Research: R2R) กล่าวรายงาน ต่อ ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ประธานในพิธี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักวิจัยที่สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 77 คน ผู้บริหารส่วนงาน คณะกรรมการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจเข้าร่วมชมผลงาน รวมกว่า 140 คน   ณ ห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา ประธานคณะกรรมการโครงการนำเสนอผลงานวิจัย R2R Show & Share 2023 (Routine to Research: R2R)

          รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน  พีรพัฒนา กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยได้กำหนดให้การวิจัยเป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่บุคลากรทั้งสายสนับสนุน สายวิชาการ จะต้องตระหนักและจำเป็นต้องทำการวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและค้นหาความรู้ใหม่ ๆ และเพื่อนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่องานด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการแก่สังคม ตลอดจนด้านการพัฒนางานประจำ ตามพันธกิจที่กำหนดของมหาวิทยาลัย  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ( routine to research: R2R) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะสายสนับสนุน และอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัย R2R ระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานที่อาจจะสามารถบูรณาการร่วมกันได้ พร้อมกับนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยที่รับทุนตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (R2R) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 อีกด้วย”

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

          ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา  กล่าวว่า  “ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ถือว่า เป็นกลไกสำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักวิจัย ทั้งสายสนับสนุน และอาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การบริหารการจัดการ และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจต่างๆ ซึ่งได้กำหนดให้การวิจัยเป็นภารกิจหลักสำคัญที่บุคลากรจะต้องตระหนักและจำเป็นต้องทำเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานประจำ พัฒนาองค์กรและการบริการวิชาการแก่สังคม   การประเมิน EdPEx ที่ผ่านมาผู้ประเมินให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยใช้งานวิจัย หรือนวัตกรรม  ดังนั้น การสร้างและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และอาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีศักยภาพ  นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ที่นำมาเป็นกลไกในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการทำงานวิจัย สามารถผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพต่อไป”

กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย R2R Show & Share 2023 (Routine to Research: R2R)  ในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัย กว่า 80 ผลงาน  แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การนำเสนอ แบบ Oral Presentation จำนวน 27 โครงการ และการนำเสนอ แบบ Poster Presentation จำนวน 50 โครงการ  และมีกิจกรรม TED Talks Best Practice จากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำที่ได้รับการคัดเลือก  นับว่าเป็นการยกระดับการพัฒนากระบวนงานสู่การวิจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู  /  จินตนา  มูลตรี

R2R Show & Share 2023 – the event aiming at strengthening personnel potentials in regular jobs through research 

https://www.kku.ac.th/17223

 

Scroll to Top