หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์”

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์” ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และสร้างบรรยากาศการที่เอื้อต่อการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ การอบรมนักศึกษาได้นำเสนอหลักสูตรและฝึกปฏิบัติการทางด้านการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร และ รองศาสตราจารย์อำนาจ สุขศรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้แก่นักศึกษา ระดับบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล และ    วิศวกรรมเกษตร จำนวน 6 คน อีกทั้งยังมี อาจารย์ และนิสิตปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)  เข้าร่วมการอบรมด้วย จำนวน 4 คน ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ภาพข่าว : ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
ข้อมูลข่าว : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สื่อเกียรติก้อง

Scroll to Top