มข. ประชุมหารือร่วมกับ Molde University College – Specialized University in Logistics (HiM) ประเทศ Norway เดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้บริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมต้อนรับ Assoc. Prof. Dr.Elin Mordal . Rector of Molde University College – Specialized University in Logistics (HiM) ประเทศ Norway และคณะผู้บริหารจาก Molde University College – Specialized University in Logistics (HiM) เนื่องในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหารือความร่วมมือด้านวิชาการ หลักสูตร การแลกเปลี่ยนักศึกษา วิจัย และองค์ความรู้ด้านการแพทย์ รวมไปถึงกิจกรรมและโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิยาลัยขอนแก่น เผยว่า การหารือในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นศูนย์กลาง Medical Hub ของประเทศ และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการพยาบาลสู่สังคม อีกทั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ถือมีบทบาทสำคัญในการริเริ่มความร่วมมือ กับ Molde University College – Specialized University in Logistics (HiM) ประเทศ Norway จากการไปเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ ณ HiM จนกระทั่งเกิดการพัฒนาต่อยอดความร่วมมือและมีกำหนดลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับคณะพยาบาลศาสตร์ ในครั้งนี้

Assoc. Prof. Dr.Elin Mordal, Rector of Molde University College – Specialized University in Logistics (HiM), Norway กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัย ใคร่ขอขอบคุณผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น การมาครั้งนี้นับเป็นการมาเยือนครั้งแรก และเป็นโอกาสอันดีในการริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการ Molde University College – Specialized University in Logistics (HiM) ได้รับการจัดอันดับโรงเรียน Nursing School อันดับ 1 ของประเทศ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยจะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการแพทย์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษาในอนาคต

หลังจากนี้ คณะผู้บริหารจาก Molde University College – Specialized University in Logistics (HiM), Norway ยังได้เยี่ยมชมและหารือต่อเนื่องกับผู้บริหารคณะพยาบาลศาตร์ นำโดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.นิตยา พันธ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี และประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ภายในคณะอีกด้วย

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

 

Scroll to Top