สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับสาขาวิศวกรรมเคมี บรรยายพิเศษหัวข้อ “ประสบการณ์ทางวิชาชีพวิศวกรรมในอุตสาหกรรมปีโตรเคมี”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับสาขาวิศวกรรมเคมีได้จัดโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์ทางวิชาชีพวิศวกรรมในอุตสาหกรรมปีโตรเคมี” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลกับการทำงานในอุตสาหกรรมหลากหลาย และได้เชิญวิทยากรจากบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพวิศวกรรมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุปกรณ์ Rotating ในงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึงได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ดังนี้
1. คุณปัฐมิกา ชุติเชาวน์ (Operation manger,Refinery plant)
2.คุณกิตติพงศ์ จงวัฒนาพรชัย (Specialist , centrifugal compressors and steam turbines)
3.คุณเนติ์ ยอดไสว (Specialist, gas turbines)
และเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคณาจารย์ผู้สอนและการบริหารหลักสูตร จึงจัดช่วงเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระหว่างวิทยากร และ คณาจารย์อีกด้วย

Scroll to Top