ภาคีเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นจับมือร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือพัฒนาและยกระดับรูปแบบกลไกความร่วมมือในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้บริบทการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนของจังหวัดขอนแก่น นำโดย นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาและยกระดับกลไกความร่วมมือในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นที่สามารถจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นภายหลังจากการถ่ายโอน รพ.สต. มายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในพิธีลงนาม มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคเอกชน ให้เกียรติร่วมลงนามกว่า 30 หน่วยงาน โดยจุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อปลุกพลังความร่วมมือขับเคลื่อนระบบสุขภาพท้องถิ่นอันเป็นเป้าหมายของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมุ่งให้ประชาชนจังหวัดขอนแก่นเข้าถึงระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เกิดการมีส่วนร่วม และยั่งยืน ดังประกาศเจตนารมณ์ คือ

1) ร่วมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสาธารณะโดยเฉพาะบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการ และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างในพื้นที่ ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องมาออกแบบปฏิบัติการร่วม พัฒนากลไกร่วม รวมถึงการบริการร่วม เปิดช่องให้ประชาชนสามารถร่วมสร้างบริการ และมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล

2) เพิ่มและปรับปรุงคุณภาพและการเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และยั่งยืน โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการพื้นฐานผ่านชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการบูรณาการกลไกทุกระดับ และสื่อสารให้ประชาชนร่วมรับรู้

3) ผนึกพลังความร่วมมือเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายของการสร้างสังคมสุขภาวะของจังหวัดขอนแก่นร่วมสร้างการอยู่ดีมีสุขของคนขอนแก่นและเป็นไปตามกรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3

4) ส่งเสริมการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่งการบริการที่เป็นเลิศ มีระบบสารสนเทศด้านสุขภาพที่ทันสมัย ยาและเวชภัณฑ์ทันสมัยและเข้าถึงได้สะดวก ระบบการคลังด้านสุขภาพที่คล่องตัวและโปร่งใส และภาวะผู้นำและธรรมภิบาล รวมถึงกลไกบริหารจัดการ ให้มีความครอบคลุม ความสมดุล ไม่ปล่อยใครไว้เบื้องหลัง และคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

       รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า “ภารกิจการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น ไม่อาจประสบสำเร็จได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ การถ่ายโอน รพ.สต. มายัง อบจ. ก็เช่นกัน ตัวแสดงสำคัญคงมิใช่มีเพียง อบจ. สสจ. และรพ.สต. หรือ สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ เท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นที่ต้องร่วมมือกัน เพราะภารกิจด้านสุขภาพเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ ความผาสุกของพี่น้องประชาชน ผมเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนผ่านในระยะแรกก็อาจมีปัญหาอุปสรรคอยู่มิใช่น้อย แต่ด้วยความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายของจังหวัดขอนแก่น โดยการนำของ อบจ. เป็นเครื่องยืนยันชัดว่าภารกิจนี้ท่านจะไม่โดดเดี่ยว ทุกภาคส่วนพร้อมร่วมมือกับท่านในการบรรลุเป้าหมายการถ่ายโอนภารกิจนี้ และมุ่งหวังให้จังหวัดขอนแก่น เป็นแบบอย่างให้แก่พื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ ซึ่งจากนโยบายรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ อบจ.ทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้”

นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ภายหลังจากพิธีลงนามในประกาศเจตนารมณ์ ได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการขับเคลื่อนความร่วมมืออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น คุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ นายกสมามสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นและเลขาธิการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า อ.ดร.ปานปั้น รองหานาม ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาพของการร่วมมือและรวมพลังเครือข่ายชาวขอนแก่นในวันนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันให้เห็นถึงความเข้มแข็งของพื้นที่ท้องถิ่น ที่ผนึกกำลังกันในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างมีมาตรฐานและเท่าเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และบริหารจัดการภายใต้บริบทปัญหาและความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของแต่ละพื้นที่

Scroll to Top