มข.เปิดบ้านต้อนรับ “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” หารือโมเดล Wellness and Medical Hub สู่การพัฒนานโยบายสาธารณสุข

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เครือข่ายด้านสาธารณสุข และภาคเอกชนขอนแก่น ในโอกาสเข้าประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ณ ห้องประชุมสารสิน ตึกสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การประชุมหารือในวันนี้เพื่อต้องการข้อมูลสำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจ Medical & Wellness economy และ Wellness Tourism ของประเทศไทย ขณะเดียวกันยังเป็นส่วนช่วยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการการแพทย์ครบวงจร โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรรองรับภาคอุตสาหกรรมธุรกิจบริการสุขภาพ ทั้งยังส่งเสริม ต่อยอด นวัตกรรมอุตสาหกรรมบริการการแพทย์ขั้นสูงแห่งโลกอนาคตให้เกิดเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อ Academic Hub เป็นรากฐานสำคัญต่ออุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ขณะที่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งคณะทำงานคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสและเขตนวัตกรรมการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่วนต่อขยายจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดตั้งศูนย์บริหารเวลเนส และบริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตนวัตกรรมทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนต่อขยายจังหวัดขอนแก่น และเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนส อีสานตอนบน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ให้มีสมรรถนะสูง

ขณะเดียวกันศูนย์บริหารเวลเนสยังจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัย เป็นที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด นวัตกรรม ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขยายผลสู่ตลาดโลก

   “มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันศูนย์บริหารเวลเนส ควบคู่ไปกับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาโมเดลการให้บริการจากต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาโมเดลศูนย์บริหารเวลเนสให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ในวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและร่วมหารือเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางนโยบายสาธารณสุขของประเทศในลำดับต่อไป”

 

ทั้งนี้ นอกจากการแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรวมถึงเครือข่ายสาธารสุขและภาคเอกชนแล้ว ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ทั้งงานนวัตกรรมทางการแพทย์ เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงศูนย์ Wellness Center และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย

 

 

 

Scroll to Top