eventesan-มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่20 ‘ศาสตร์พืชสวน : นวัตกรรมแห่งอนาคต’ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่20 ‘ศาสตร์พืชสวน : นวัตกรรมแห่งอนาคต’

 

สำนัข่าว  :     eventesan .com

 

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/29466

 

วันที่เผยแพร่  :  15  Nov 2023

 

Scroll to Top