คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Postural correction for Forward head Posture

ด้วยสาขาวิชากายภาพบำบัด ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Postural correction for Forward head Posture ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกายภาพบำบัดได้พัฒนาทักษะการรักษา ผู้ป่วยที่มีลักษณะความผิดปกติของท่าทางส่วนศีรษะ คอ และไหล่ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ ให้กว้างขวางมากขึ้น และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ
ขอขอบคุณภาพจาก กภ.มนตรี ยาสุด
ข่าว : จีรณัชชา
Scroll to Top