คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่  1. ผศ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี 2. ผศ.ดร.หทัยชนก ศรีวรกุล 3. อ.ดร.อนุพงษ์ พันธ์สุวรรณ 4. นายคมสัน อยู่เย็น นักศึกษาระดับปริญญาเอก 5. น.ส.ญาณิศา สิทธิโสภณกำจร นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับรางวัล “Global Investigator Award for attending LMCE 2023 (Laboratory Medicine Congress & Exhibition) & KSLM 64th Annual Meeting” ในการเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศเกาหลีใต้

Scroll to Top