มข.ร่วมกับ บริษัท แพชชัน ฮอสพิทอลลิตี้ แอนด์ คูซีนกรุ๊ป จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านอาหาร

      เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ร่วมกับบริษัท แพชชัน ฮอสพิทอลลิตี้ แอนด์ คูซีนกรุ๊ป จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนามร่วมกับ ดร.ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ กรรมการ บริษัท แพชชัน ฮอสพิทอลลิตี้ แอนด์ คูซีน กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ  และ อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ กรรมการ บริษัท แพชชัน ฮอสพิทอลลิตี้ แอนด์ คูซีน กรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมณีเทวา สำนักบริการวิชาการ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการและจัดทำหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ Upskill บุคลากรด้านอาหาร และการประกอบอาหาร ตลอดจนหลักสูตร หรือกิจกรรม หรือโครงการอื่น ๆ ที่สนใจร่วมมือกัน

     รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวถึงการดำเนินงานในครั้งนี้โดย มุ่งจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับ พัฒนาบุคลากรด้านอาหาร และการประกอบอาหาร แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมถึงการให้บริการวิชาการหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านการพัฒนาบุคลากรด้านอาหาร และการประกอบอาหาร ตลอดจนหลักสูตร หรือกิจกรรม หรือโครงการอื่นๆ ที่สนใจ รวมถึง การประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community outreach) ในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) เพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของสำนักบริการวิชาการ อีกด้วย

Scroll to Top